Rekrutacja na dyżur wakacyjny

 

Dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych
pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w
okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru
wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor
uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji
Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do
wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie

https://bip.pszczyna.pl/wykaz-przedszkoli-publicznych-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-gminy-pszczyna-pracujacych-w-miesiacu-lipcu-i-sierpniu-2023-roku
znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w
przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Termin zapisywania na dyżury wakacyjne:

29 maja – 2 czerwca 2023 r. zapisy w przedszkolu macierzystym mającym dyżur,
(wszystkie chętne dzieci zostaną przyjęte na dyżur); decyduje data wpływu karty do
placówki.
5 – 12 czerwca 2023 r. zapisy na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste
(gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte); decyduje data wpływu karty do placówki.
Po 12 czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w
przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie
podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
Prosimy o stosowanie się do powyższych terminów i zapisywanie dzieci zgodnie
z potrzebami.

Przyjęcie na dyżur wakacyjny:

1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wypełnioną i kompletną kartę
zgłoszenia na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma
uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa
miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia – w placówce
macierzystej na dyżurujący miesiąc oraz w innej wybranej placówce, gdy
macierzysta placówka jest zamknięta.
2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie
przedszkola/szkoły oraz na stronach internetowych placówek.
3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur zostaje podana
rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niezwłocznie.
4. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt
zgłosić pilnie dyrektorowi przedszkola/szkoły, nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem dyżuru.
5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących
dziecko – rodzic/opiekun prawny dziecka ponoszą/ponosi koszty związane z
pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do
terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zgłoszone.

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach

13 czerwca 2023 r. na stronach internetowych podana zostanie informacja o wolnych
miejscach w poszczególnych placówkach. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte na
dyżury do wybranych przedszkoli będą mogli je zgłaszać do innej dyżurującej placówki,
która będzie dysponować wolnymi miejscami.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

PRZERWA-WAKACYJNA_2023 (1)

Comments are closed.
Ostatnie aktualności
Skip to content